Leveringsbeleid

Levering

a. Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en-of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt Coco & Cici B.V. niet in verzuim. Coco & Cici B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.

b. Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt Coco & Cici B.V. de koper hiervan op de hoogte. Indien gewenst levert Coco & Cici B.V. de koper een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

Bezorging

De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 1 werkdag voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan Coco & Cici B.V.. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland en Belgie. Voor bezorgingen elders graag vooraf contact opnemen.

Indien de klant op het met Coco & Cici B.V. overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is Coco & Cici B.V. gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door de Coco & Cici B.V. bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen. Indien de pakketdienst bij de eerste poging de klant niet thuis treft, wordt de volgende dag kostenloos nogmaals een poging gedaan.

Betaling

Betaling door de koper geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving iDEAL of paypal betaling. Coco & Cici B.V. is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

Wanneer de internetorder, telefonische order of emailorder bij Coco & Cici B.V. binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

c. Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan Coco & Cici B.V. verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door Coco & Cici B.V. gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Bij een niet tijdige betaling door de koper is Coco & Cici B.V. van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

De eigendom van door Coco & Cici B.V. reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Coco & Cici B.V. is verschuldigd, aan Coco & Cici B.V. heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.