Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

  • De besloten vennootschap Coco & Cici B.V., statutair gevestigd op

    Jan Toebacklaan 19 1412 JZ Naarden Nederland, KvK-nummer 69295166, hierna verder genoemd “Verkoper”.

  • De wederpartij wordt hierna verder genoemd “Koper”.
  • Verkoper en Koper worden verder gezamenlijk genoemd “Partijen”.
  • De koopovereenkomst die tussen Partijen vigeert, wordt verder genoemd “Overeenkomst”.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Overeenkomsten en leveringen door Verkoper. Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen indien hier schriftelijk toestemming van Verkoper voor is.

Artikel 3: Betaling

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een bestelling plaatst bij Verkoper, en Verkoper Koper een bevestiging heeft gestuurd dat de bestelling door haar in behandeling wordt genomen. Op het moment dat Koper de betaling heeft voldaan, zal Verkoper het product/ de producten binnen afzienbare termijn aan Koper doen toekomen.

3.2 Betaalt Koper niet op tijd, dan is hij van rechtswege in gebreke. In dat geval is Verkoper gerechtigd om de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is voldaan.

3.3. Indien Koper in gebreke blijft, is Verkoper gerechtigd de wettelijke rente aan hem in rekening te brengen.

3.4 Indien Koper in gebreke blijft, dan behoudt Verkoper zich het recht voor om de vordering uit handen te geven. De kosten die hiermee gepaard gaan, komen voor de rekening van Koper.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

4.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de genoemde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

4.2 Levertijden in offertes en op de website zijn indicatief, en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

4.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch bij nabestellingen. Hiervoor dient schriftelijk overeenstemming te zijn tussen Partijen.

4.4 Een kortingscode heeft bijna altijd een einddatum. Na het verlopen van deze datum is het niet meer mogelijk de kortingscode te gebruiken. Bovendien kunnen er niet twee kortingen en/of codes tegelijk worden gecombineerd. De hoogste korting geldt.

Artikel 5: Herroeping en reclamering

5.1 Koper heeft het recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst aan te melden voor retour zonder opgave van reden. Na deze melding heeft de Koper nogmaals 14 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. Maakt de Koper gebruik van zijn herroepingsrecht? Dan dient de Verkoper het gehele orderbedrag binnen 14 dagen na de retour melding terug te storten.

5.2 Het recht tot herroeping bestaat niet wanneer product(-en) volgens specificatie van Koper op maat gemaakt zijn.

5.3 Indien Koper gebruik wenst te maken van het recht tot herroeping, dan dient hiervoor het door de Verkoper verstrekte formulier te worden gebruikt.

5.4 Tijdens de bedenktijd is Koper gehouden om zorgvuldig om te gaan met product en verpakking. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

5.5 Indien het product beschadigd of onvolledig is, dient Koper dit binnen 10 dagen na levering van de bestelling schriftelijk aan Verkoper mede te delen.

5.6 Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

5.7 Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn, heeft Verkoper het recht dan wel het product te vervangen, dan wel te herstellen, dan wel terug te nemen waarbij Koper de aankoopprijs terug ontvangt.

5.8 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit of afwerking kunnen niet aan Verkoper worden tegengeworpen.

5.9 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

6.0 Mocht de Koper gebruik willen maken van een officiële klachtenregeling dan kan de Koper naar het Europees ODR-platform om de klacht te deponeren. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr

Artikel 6: Monsters en modellen

Indien aan Koper een monster of model is getoond of verstrekt, dan is dit enkel bedoeld als aanduiding zonder dat het te leveren product daaraan hoeft te beantwoorden. Dit is anders als Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het te leveren Product wel daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7: Levering

7.1 Koper is gehouden (het) bestelde product(-en) af te nemen die Verkoper aan hem bezorgt of laat bezorgen.

7.2 Verkoper is gerechtigd eventuele bezorgkosten bij Koper in rekening te brengen.

7.3 De door Verkoper opgegeven levertermijn is indicatief en niet fataal. Ingebrekestelling door Koper dient schriftelijk te gebeuren.

7.4 Verkoper is gerechtigd de bestelling in delen te leveren, tenzij Partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn of deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Indien Verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen volgend uit de Overeenkomst kan voldoen door overmacht, dan is zij niet aansprakelijk voor de door Koper daardoor geleden schade.

8.2 Onder Overmacht wordt in elk geval, maar niet limitatief, verstaan: ziekte, oorlog(-sdreiging), brand, stakingen, transportstoringen, gewijzigd overheidsbeleid.

8.3 In geval de situatie van overmacht zich langer dan 3 maanden voordoet, is Koper gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden, zulks op schriftelijke wijze.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en retentietrecht

9.1 De bij Verkoper aanwezige en geleverde zaken en toebehoren blijven haar eigendom totdat Koper de overeengekomen prijs in zijn geheel heeft voldaan.

9.2 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet zijn voldaan, dan heeft Verkoper het recht de zaak/zaken onder zich te houden totdat de volledige betaling is voldaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Ieder geval van aansprakelijkheid door schade, voortvloeiend of verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in dat geval door de gesloten verzekeringsnemer wordt uitbetaald. Voornoemde beperking geldt niet in het geval dat de aansprakelijkheid van Verkoper van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11: Garanties

11.1 Indien in de Overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het product aan de Overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat Koper ervan wil maken, zulks conform de productbeschrijving. De garantie geldt voor een termijn van zes maanden na ontvangt van het product door Koper.

11.2 De voornoemde garantie geldt niet als het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming van Verkoper – Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben geprobeerd aan te brengen, dan wel het product hebben gebruikt voor doeleinde(-n) waarvoor het niet bestemd is.


Artikel 12. Toepasselijke recht en forumkeuze

12.1 Op de Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

12.2 In geval van een geschil tussen Partijen, is de rechtbank te Amsterdam bevoegd om hier kennis van te nemen.